ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ.Κ. Bib Κατ. Κ.Κ. Αθλητής Φ Εθνικότητα Ομάδα/Χορηγός K-10 CP-3 K-15 CP-5 K-21 CP-7 K-31 CP-9 K-37 CP-11 Λιτοχ. KM-44 ΔΧ Ω ΔΧ % μ.ω.τ. ανάβ. συν. μ.ω.τ.